Nationale Holocaust Herdenking

Iedere laatste zondag van januari organiseert het Nederlands Auschwitz Comité deze herdenking bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheim­park te Amsterdam.  Joden herdenken de holocaust tijdens Jom Hasjoa (de herdenking van de sjoa – de vernietiging van de zes miljoen Europese joden tijdens de Tweede Wereldoorlog).

Dag van het Jodendom (Katholicisme)

Vanaf 2008 is er in katholiek Nederland een speciale Dag aan het Jodendom gewijd. Dit initiatief is een logisch uitvloeisel van het beleid dat de bisschoppen in de afgelopen twaalf jaar gevoerd hebben. Bovendien is in bisschoppelijke documenten stilgestaan bij de verbondenheid met Israël en de betekenis die de ontmoeting tussen joden en katholieken kan hebben. Ook hebben verschillende pauzen herhaaldelijk de speciale betekenis van het jodendom voor de Kerk onderstreept. Paus Johannes Paulus II sprak in 1986 zijn joodse gehoor in Rome zelfs aan met ‘onze oudere broers’.

Driekoningen (Christendom)

Driekoningen (ook wel Epifanie of Openbaring van de Heer genoemd) is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd. Op deze dag vieren de christenen het bezoek van drie wijzen aan het kind Jezus in Bethlehem. Een wonderlijke ster heeft hen tot hem geleid. De oosters-orthodoxe christenen vieren op deze dag de doop van Jezus in de Jordaan. Toen maakte een stem vanuit de hemel openbaar dat Jezus de Heer, de Messias is. De katholieke christenen vieren de doop van Jezus een week later. Het derde “moment” waarop openbaar wordt dat Jezus de Heer is, is de bruiloft in Kana; hier gebeurt dit echter niet door de Vader middels een ster of een stem, maar door Jezus zelf (het wijnwonder). Driekoningen is een typische benaming van het volk. Het wijkt af van hetgeen er in het Evangelie van Mattheüs staat: hierin is geen sprake van koningen maar van wijzen, en bovendien wordt er geen aantal genoemd. In de 9de eeuw kregen de drie “koningen” ook een naam: Gaspar, Melchior en Balthazar. Zij werden als vertegenwoordigers van de drie mensenrassen en van de drie toen bekende werelddelen aangezien. Rond het feest van Driekoningen bestaan er van oudsher vele volkse gebruiken. Een aardig gebruik is dat de kinderen op of rond Driekoningen, verkleed als de drie koningen, van huis tot huis driekoningenliederen gaan zingen en hiervoor van de toehoorders wat geld of snoep krijgen. Een gebruik in nog veel gezinnen is, dat men een boon stopt in het deeg van koek of oliebollen; wie de boon vindt in zijn koek of oliebol mag die dag koning zijn en het menu samenstellen. Een ander gebruik is het houden van volkse spelen en optochten. In sommige Vlaamse streken is het Driekoningenfeest uitgegroeid tot een carnavalesk, uitbundig volksfeest. Met dit feest wordt trouwens ook de kersttijd afgesloten.

Een Gewonde Stad

Samenleven met COVID-19 in Utrecht – Miniconferentie UPLR

25 november 2020, Geertekerk Utrecht, Geertekerkhof 17.00 – 19.00 uur

EEN TERUGBLIK

Geachte deelnemer, beste belangstellende,

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en bijdrage op onze miniconferentie! We zijn op dit moment bezig om de gespreksresultaten van de groepen te verwerken, zodat die kunnen leiden tot aanbevelingen en uitnodigingen voor actie.

Maar we willen nu ook een verslag bieden, in schriftelijke vorm. En een videoclip van de bijeenkomst. En een complete gefilmde registratie van de rede van Erik Borgman. Klik op de link en bekijk een video-opname van de rede (een goede aanvulling, omdat de verstaanbaarheid in de grote, lege Geertekerk wel wat te wensen over liet). We hebben we ook de beschikking gekregen over de tekst van de rede, hieronder als download te vinden.

We bieden voor nu dus:

Hieronder een overzicht met downloads naar aanleiding van de miniconferentie:

We willen de documenten vervolgens breed verspreiden. Doet u mee en zegt u het voort?

Met hartelijke groet,

Abderahmane Chrifi, Koos Smits en Arie Nico Verheul

Ontmoeting UPLR met mgr. Herman W. Woorts

UPLR-voorzitter Abderahmane Chrifi – Mgr. Herman W. Woorts – UPLR-lid Koos Smits

Op woensdag 11 november kwam een afvaardiging van het UPLR op bezoek bij mgr. Woorts. De hulpbisschop is namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie al langer “Referent voor het Jodendom”, maar sinds kort ook “Referent voor Interreligieuze Dialoog”. Namens het platform, dat Joden, Christenen, Moslims, Boeddhisten, Hindoes en Humanisten vertegenwoordigt, presenteerden zich voorzitter Abderahmane Chrifi en lid priester Koos Smits. Symbolisch voor de ontmoeting: de datum 11 november, feest van de heilige Martinus die zijn mantel deelde met een arme, en de betekenis naam van de voorzitter “Dienaar van de Barmhartige”. 

Mgr. Woorts legde een en ander uit omtrent de Katholieke Kerk en benadrukte het grote belang dat zij hecht aan de onderlinge ontmoeting met en dialoog met elkaar voor vrede en rechtvaardigheid tussen mensen én religies. Abdel bevestigde vurig: “Ja, contact tussen religieuze leiders moet aangehaald worden, we moeten uit onze bubbels komen. Het gaat niet om het gelijk, het gaat om veiligheid en vrede voor elk mens. Religieuze instituten zoals kerken, moskeeën, synagogen enz. moeten meer betrokken raken met de burgers in de stad en zo nodig een helpende hand reiken. Religies moeten noch alleen zieltjes winnen noch elkaar beconcurreren, maar gezamenlijk proberen maatschappelijke problemen op te lossen.”  Misschien zouden religies in Utrecht (Nederland) met een soort diaconaal platform kunnen bijdragen problemen zoals armoede, eenzaamheid, uitsluiting, discriminatie op te lossen. Zo houdt het UPLR op 25 november in Utrecht een mini-conferentie met alle religieuze leiders de stad over de coronacrisis. Heel concreet riep Abdel Christenen en Moslims en Joden op om geen enkel mens op aarde te beledigen, niet Mohammed, niet Mozes, niet Christus, niemand. “Vrijheid is een groot goed, maar diep respect is even noodzakelijk.”

Abdel en Koos vertelden concreet van hun gezamenlijke “trialoogreis” (met Moslim, Joden en Christenen) naar Marokko in 2019. Van die reis ontving mgr. Woorts in dankbaarheid een veelkleurig verslagboek. Daarop vertelde Abdel van plannen om gezamenlijk naar Rome (naar de paus!) te gaan.  Samen op reis, samen op weg in die ene wereld.

Tot slot leidde mgr. Woorts ons door het (bijna) gerestaureerde bisschopshuis naar de tuin voor een foto. Na een hartelijke groet werd afscheid genomen, met nieuwe gedachten en plannen, verrijkt door deze onderlinge ontmoeting.

Koos Smits pr.

UPLR-voorzitter Abderahmane Chrifi – Mgr. Herman W. WoortsUPLR-lid Koos Smits -Mgr. Herman W. Woorts


UPLR ondersteunt de persverklaring van de Islamitische Stichting Nederland naar aanleiding van de aanslag in Nice

In de dagelijkse praktijk van het UPLR laten we zien dat de goede verstandhouding tussen mensen van goede wil alle verschillen die er tussen levensbeschouwingen zijn kan helpen overbruggen. Daarbij nemen aan het platform vertegenwoordigers van bijna alle levensbeschouwingen deel die ons mooie Utrecht rijk is. Want als je de ander kent, elkaar de hand reikt, elkaar probeert te begrijpen en respectvol te behandelen, maakt het niet uit welke achtergrond je hebt. Wij laten ons niet verdelen, maar houden vast aan het belang dat de open vriendelijke communicatie voor de saamhorigheid en de cohesie van de maatschappij en het begrip voor elkaar heeft.

Hier de persverklaring

Divali Celebrations

20 Oktober 2019 – ZIMIHC-Theater Stefanus – 12.00 – 18.00 uur.

Met Divali vieren we de overwinning van het goede over het kwade, overwinning van het licht over de duisternis, overwinning van de gelukzaligheid over de onwetendheid.

1 2 3 10