Deelnemers en organisatie

De stuurgroep v.l.n.r. Caroly van Oosteinde (penn.mr.), Abderahmane Chrifi (vz.), Radj Ramcharan, Anneke Tan (secr.), René Kil, Arie Nico Verheul, Marc Torkler, Aad van der Hoeven, Koos Smits

WAT IS HET UPLR?
Het UPLR wil de dialoog, onderling begrip, respect en samenwerking tussen de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze organisaties in Utrecht bevorderen en ondersteunen (zie Missionstatement UPLR en folder ‘Harmonie in de stad’ als downloads).

DEELNEMERS
Deelnemers aan het platform zijn de religieuze en (andere) levensbeschouwelijke organisaties en instellingen in de stad Utrecht die het missionstatement onderschrijven. Zij dienen publiek te zijn met een maatschappelijke oriëntatie op de stad. Ze kennen een officiële entiteit (stichting, vereniging) of zijn als zodanig erkend door de leden van het platform. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bijdragen aan het werk van het UPLR. Als zodanig.

ORGANISATIE
De deelnemers (zie boven) vaardigen iemand af om zitting te nemen in de STUURGROEP UPLR. Naast deze personen kunnen ook – op persoonlijke titel – leden worden toegevoegd die betrokken zijn bij een werkgroep of specifieke activiteit van het UPLR.

Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemende instanties (die overigens zonder last of ruggespraak kunnen optreden) en ‘vrije leden’ die vaak specifieke taken vervullen. Het is de taak van alle leden van de stuurgroep om bekendheid te geven aan het UPLR, activiteiten (mee) te ontwikkelen en de communicatie met de eigen achterban te onderhouden.

Belangrijke taken zijn:
– Ontwikkelen van activiteiten, waaronder een jaarlijkse presentatie van het UPLR
– Onderhouden van contacten met de eigen achterban en externe relaties
– Gezamenlijke stellingname waar nodig

Werkgroepen
Ad hoc of permanent kunnen hiertoe werkgroepen worden gevormd. De stuurgroep heeft echter besluitvormende eindverantwoordelijkheid (budgettair en bestuurlijk). Zij moet immers beslissen over de vraag of en hoe een bepaald project bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen.

Stichting
Om het werk van het platform te ondersteunen – vooral met het oog op het verwerven van de nodige financiële middelen – is een stichting gevormd. Zij kan indien nodig als rechtspersoon optreden. Daarnaast bewaakt de stichting de algemene doelstellingen. Ze laat echter het concrete beleid en activiteiten van het platform over aan de stuurgroep, die daarvoor dan ook alle verantwoordelijkheid draagt. De stichting kent minstens drie bestuursleden; vacatures worden vervuld op voordracht van de stuurgroep.