Download Mission Statement UPLR

MISSION STATEMENT

SAMEN voor een WAARDE(N)VOL UTRECHT

HET UTRECHTS PLATFORM VOOR LEVENSBESCHOUWING EN RELIGIE (UPLR) is het netwerk van levensbeschouwelijke en religieuze instellingen en organisaties dat een waarde(n)volle bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de stedelijke samenleving.
WAAR WE VOOR STAAN:
– samenleven in verscheidenheid en gelijkwaardigheid, met respect voor eigenheid
– zoeken naar verbondenheid, bruggen bouwen, samenwerking
– bevorderen van vrede, verdraagzaamheid en solidariteit
– een plek bieden voor ontmoeting, onderlinge steun en actie
WAT WE WILLEN
– de kennis over levensbeschouwing en religie verbreden
– de onderlinge dialoog stimuleren
– de betrokkenheid bij de samenleving versterken
– gesprekspartner zijn voor plaatselijke overheid en politiek

Daarbij willen we nauw aansluiten bij bestaande initiatieven in de stad. Met name geldt dit voor de ‘Utrecht principles’, opgesteld voor de herdenking van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013:
– respect voor culturele, etnische en religieuze diversiteit
– de kracht van kunst en meertaligheid voor sociale duurzaamheid
– uitwisseling van kennis ten behoeve van maatschappelijke samenhang en vernieuwing 

WAT WE DOEN
– bekendheid geven aan onze activiteiten
– aangesloten organisaties en instellingen stimuleren met elkaar in gesprek te gaan
– steun verlenen aan initiatieven van anderen, op grond van verwante doelstelling
– debatten en projecten organiseren voor alle burgers waarbij respect voor ieders identiteit en het versterken van sociale cohesie centraal staan
– gezamenlijk optreden om tolerantie te beschermen
– adviezen geven aan instanties en organisaties over het omgaan met levensbeschouwelijke en religieuze pluriformiteit